Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informujeme, jakým způsobem v rámci sdružení FÉR potravina zpracováváme (využíváme) a chráníme Vaše osobní údaje.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Zpracováním“ osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací sVašimi osobními údaji nebo soubory Vašich osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete sdružení FÉR potravina,z.s., se sídlem Americká 579/17, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady , IČO : 22813926, které je vedeno pod spisovou značkou L 68028 u Městského soudu v Praze.
Kontakt: info@ferpotravia.cz

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Osobní údaje jako hodnota. Vaše osobní údaje považujeme za důležitou hodnotu a nakládáme s nimi v tomto duchu. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.

Jaká jsou základní pravidla? Při zpracovávání osobních údajů dbáme za všech okolností následujících základních pravidel:

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníků FÉR potravina,z.s.
  Za účelem naplnění kupní smlouvy a náležitosti z ní plynoucí v rozsahu:
  jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ)
  Tyto údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání kupní smlouvy a povinností daných zákonem.
 2. Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr Newslettru:
  email
  Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 let. Souhlas může být kdykoli odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každém zaslaném newslettru (zprávě).
 3. Osobní údaje poskytnuté při registraci:
  email, informace vložené do profilu: jméno, příjmení, nick name (přezdívka)
  Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.ferpotravina.cz
  Registrovaný profil může být kdykoli vymazán na základě žádosti zaslané na info@ferpotravina.cz a obsahující nick name a email, který má být vymazán.
 4. Osobní údaje v komentářích za účelem zobrazení vašeho komentáře a kontroly spamu v rozsahu:
  email
  Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek www.ferpotravina.cz
 5. Osobní údaje v aplikaci FÉR potravina za účelem zpětné vazby na vkládané potraviny a identifikace v případných soutěžích v rozsahu:
  email
  Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování aplikace FÉR potravina (android, IOS)
 6. Soubory cookies: www.ferpotravina.cz/cookies

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

Komu předáváme osobní údaje? Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji nijak neobchodujeme.

 1. Osobní údaje jsme oprávněni na vyžádání poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona.
 2. Osobní údaje (email) předáváme společnosti Smart Selling a.s., který provozuje službu pro evidenci a odesílání e -mailů Smart Emailing a zpracovává údaje pouze v souladu s naším pověřením.
 3. Společnostem Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií předáváme JEN cookies, NIKOLI email nebo jméno.

VAŠE PRÁVA

Právo na informace. Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání Údajů. Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Právo podat námitky. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit a jakým způsobem Vaši žádost vyřídíme? Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@ferpotravina.cz.

Jakým způsobem se můžete bránit? Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

MOBILNÍ APLIKACE

 1. Zpracování osobních údajů: Naše aplikace shromažďuje pouze e-mailovou adresu uživatele, a to jen v případě, že se uživatel rozhodne přidat novou potravinu a chce, aby byla přidána pod jeho účtem. Sběr e-mailové adresy je nepovinný a slouží primárně pro možnost účasti v soutěžích a pro komunikaci v souvislosti s přidanými potravinami.
 2. Zabezpečení údajů: Všechny osobní údaje, které sbíráme (v tomto případě e-mailové adresy), jsou pečlivě chráněny v souladu s aktuálními standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Přístup k těmto datům mají pouze autorizovaní pracovníci a jsou uchovávány v zabezpečených databázích.
 3. Politika uchovávání a mazání údajů: Osobní údaje, které sbíráme, uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jak je vyžadováno zákonem. Pokud uživatel vyjádří přání smazat svůj e-mail z naší databáze, provedeme tak v nejkratším možném čase.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokračováním využívání stránek www.ferpotravina.cz a aplikace FÉR potravina vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním Vašich osobních údajů podle výše uvedených zásad a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučen/a a informována/a.
Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.
Zásady ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách www.ferpotravina.cz

Zásady osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Nejnovější články

Speciální daň na slazené nápoje?

Už jste slyšeli o dani na cukr, sůl či tuk? myslíte si, že by to mohl být…

Jaká je nejzdravější strava?

Není univerzální zdravá dieta! Ano jsou univerzální živiny, ale jejich…

BIO potravina roku 2024

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyhlašuje soutěž Nejlepší biopotravina roku…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?