Nakupujte fér potraviny
bez éček s naší aplikací
>
>
>
Více informací

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

se sídlem Americká 579/17, Vinohrady, Praha 2, 120 00
identifikační číslo: 228 13 926
spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68028

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) spolku FÉR potravina, z.s. upravují práva a povinnosti smluvních stran v rámci programu „FÉR potravina“ (dále jen „program FÉR potravina“) v souvislosti s poskytováním služeb spolkem FÉR potravina. Tyto VOP se nevztahují na spotřebitele a na spolupráci spolku FÉR potravina s provozovateli maloobchodních prodejen a obchodních řetězců v rámci programu FÉR potravina.
  2. Majitelem a provozovatelem programu FÉR potravina je spolek FÉR potravina, z.s., se sídlem Americká 579/17, Vinohrady, Praha 2, 120 00, IČ: 228 13 926, spolek zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68028 (dále jako „spolek FÉR potravina“).
  3. Službami, na které se vztahují tyto VOP, jsou služby, které spolek FÉR potravina poskytuje v rámci programu hodnocení potravin FÉR potravina zejména výrobcům potravin, distributorům potravin, e-shopům aj. (dále pro účely těchto VOP jen „výrobce“) a které jsou blíže vymezeny na webových stránkách www.ferpotravina.cz (dále jen „webové stránky“).
  4. Tyto VOP se použijí přiměřeně také pro vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi spolkem FÉR potravina a objednatelem služeb jinak než prostřednictvím elektronické objednávky umístěné na webových stránkách.
  5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb mezi spolkem FÉR potravina a výrobcem (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Nebylo-li dohodnuto jinak, výrobce může provádět objednávání služeb po registraci přímo na webových stránkách prostřednictvím objednávkového listu, kde si vybere z nabídky poskytovaných služeb.
  2. Smluvní vztah mezi spolkem FÉR potravina a výrobcem vzniká vyplněním a odesláním elektronické objednávky služby umístěné na webových stránkách spolku FÉR potravina (dále jen „objednávka") a potvrzením jejího přijetí spolkem FÉR potravina na emailovou adresu uvedenou výrobcem v objednávkovém listu.
  3. Obsah a náležitosti programu FÉR potravina (včetně log náležejících k tomuto programu) jsou výlučným duševním vlastnictvím spolku FÉR potravina, který je oprávněn tento obsah a náležitosti na základě svého výlučného uvážení měnit, a to i v průběhu trvání smluvního vztahu s výrobcem. Výrobce bere na vědomí, že program FÉR potravina existuje nezávisle na smluvním vztahu s konkrétním výrobcem; nebylo-li výslovně ujednáno jinak, není výrobce oprávněn požadovat, aby program FÉR potravina měl určitý specifický obsah nebo vlastnosti. Součástí programu FÉR potravina jsou také webové stránky a jejich URL.
  4. Cena služeb zůstává v platnosti, dokud nedojde k její změně na webových stránkách; v případě uzavřené smlouvy je však vždy platná sjednaná cena, není-li výslovně dohodnuto jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost spolku FÉR potravina uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.
  5. Při vyplňování objednávkového listu je výrobce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Objednávkový list obsahuje informace /povinné údaje/ o:
   1. obchodní firma, sídlo a identifikační číslo výrobce;
   2. objednávané služby;
   3. telefonické a emailové spojení.
  6. Objednávkový list je možné získat rovněž na vyžádání na emailové adrese info@ferpotravina.cz; ustanovení toto článku se v takovém případě uplatní obdobně.
  7. Spolek FÉR potravina není povinen akceptovat objednávku výrobce, aniž by byl povinen udávat důvody tohoto kroku.
 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, je výrobce povinen uhradit cenu služeb do 15 dnů ode dne doručení faktury vystavené spolkem FÉR potravina. Faktura bude doručena elektronicky na emailovou adresu uvedenou výrobcem. Nebude-li dohodnuto jinak, není spolek FÉR potravina povinen poskytovat výrobci žádné služby, dokud nebude uhrazena celá jejich cena.
  2. Výrobce je oprávněn uhradit cenu služeb, a to následujícími způsoby:
   1. v hotovosti v sídle spolku FÉR potravina; nebo
   2. bezhotovostně převodem na účet spolku FÉR potravina č.3894771309/0800 vedený u společnosti česká spořitelna s variabilním symbolem, kterým je číslo faktury.
  3. V případě bezhotovostní platby je výrobce povinen uhradit cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek výrobce uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet spolku FÉR potravina.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Výrobce je povinen se před vyplněním objednávkového listu zaregistrovat prostřednictvím webových stránek spolku FÉR potravina. Výrobce bere na vědomí, že pokud bude smlouva se spolkem FÉR potravina uzavřena bez předchozí registrace, může registraci výrobce provést z vlastního podnětu spolek FÉR potravina.
  2. Podmínkou řádného čerpání služeb spolku FÉR potravina může být stažení a instalace softwarové aplikace, kterou spolek FÉR potravina dá za tím účelem výrobci zdarma k dispozici. Předpokladem užívání softwarové aplikace může být odsouhlasení licenčních podmínek této aplikace.
  3. Objednat služby je oprávněn pouze registrovaný výrobce, není – li dohodnuto jinak. Jiná osoba může objednávat služby poskytované spolkem FÉR potravina jen na základě dohody se spolkem FÉR potravina.
  4. Výrobce se zavazuje dodržovat veškeré instrukce spojené s registrací výrobce a vkládáním potravin do databáze potravin, které budou hodnoceny. Výrobce se zavazuje vkládat do databáze pouze potravinové produkty, které jsou uvedeny na maloobchodní trh v České republice a splňují všechny požadavky stanovené právními předpisy platnými na území České republiky.
  5. Poskytováním služeb spolek FÉR potravina nepřebírá odpovědnost za hodnocené potraviny, zejména za to, že potraviny splňují požadavky stanovené právními předpisy, nebo za jejich kvalitu. Spolek FÉR potravina není povinen ověřovat jakékoli údaje, které mu poskytne výrobce, a je oprávněn spoléhat se na jejich pravdivost. Výrobce je povinen chránit spolek FÉR potravina před jakýmikoli nároky na náhradu škody nebo jinými nároky, které vůči němu uplatní třetí osoba v souvislosti s hodnocenými výrobky, a budou-li takové nároky vůči spolku FÉR potravina uplatněny, bez jakéhokoli odkladu spolek FÉR potravina těchto nároků zprostit, a to přednostně formou preventivního regresu.
  6. Výrobce je povinen nahradit spolku FÉR potravina jakoukoli škodu či jinou újmu, která bude spolku FÉR potravina způsobena nerespektováním bodu 4.5, respektive náklady, které spolku FÉR potravina vzniknou nad rámec jeho odpovědnosti podle bodu 4.5.
  7. Spolek FÉR potravina je oprávněn kdykoli pozastavit poskytování služeb ohledně určité potraviny (s tím, že výrobce nemá nárok na vrácení ceny služeb, kompenzaci nebo prodloužení doby poskytování služeb), jestliže spolek FÉR potravina na základě uplatněných nároků třetích osob, oznámení orgánů veřejné moci nebo svých vlastních poznatků nabude objektivně odůvodněné podezření, že předmětná potravina nesplňuje požadavky stanovené těmito VOP, nebo že porušuje práva třetích osob. Spolek FÉR potravina je povinen bez odkladu informovat výrobce o pozastavení poskytování služeb a vyzvat ho k nápravě, případně k odstranění podezření; pozastavení poskytování služeb bude trvat tak dlouho, dokud výrobce nezjedná nápravu, případně neodstraní podezření, nedojde-li dříve ke skončení smluvního vztahu mezi spolkem FÉR potravina a výrobcem.
 5. HODNOCENÍ POTRAVIN A POSKYTNUTÍ LOGA

  1. Spolek FÉR potravina je vlastníkem a provozovatelem systému hodnocení kvality potravin nazvaného „FÉR potravina“, který je součástí programu FÉR potravina. K Programu FÉR potravina náleží značka kvality FÉR potravina-čteme etikety za vás (dále jen „logo“), kterou spolek FÉR potravina uděluje v souvislosti s potravinami, které vyhoví stanoveným hodnoticím kritériím programu FÉR potravina (dále jen „hodnoticí kritéria“). Hodnoticí kritéria jsou dostupná na webových stránkách a jsou součástí programu FÉR potravina.
  2. Výsledek hodnocení každé potraviny, včetně jejího zobrazení, je zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím internetové aplikace programu FÉR potravina na webových stránkách. Zpřístupnění tohoto hodnocení se považuje za kontrolní osvědčení hodnocené potraviny. Výsledky hodnocení potraviny budou zpřístupněny do 3 týdnů od nahrání potraviny do internetové aplikace FÉR potravina pod emailovou adresou výrobce, popř. od uzavření smlouvy mezi výrobcem a spolkem FÉR potravina, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Spolek FÉR potravina je oprávněn vyzvat výrobce k doplnění či odstranění nedostatků nahrávky hodnocené potraviny nebo doplnění informací; lhůta ke zpřístupnění hodnocení takové potraviny začne znovu běžet ode dne následujícího po poskytnutí požadovaného doplnění či odstranění nedostatků. Přesáhne-li počet hodnocených potravin jednoho výrobce množství 150 položek, prodlužuje se lhůta k hodnocení potravin na 30 pracovních dní.
  3. Spolek FÉR potravina provádí změny v záznamech v databázi za účelem opravy chyb, aktualizace údajů apod., a to z vlastní iniciativy nebo na základě podnětu. Zjistí-li výrobce podstatné nesrovnalosti ve výsledku hodnocení některé potraviny, je oprávněn to oznámit spolku FÉR potravina s tím, že dojde k opravě záznamu v databázi.
  4. Je-li výrobce v prodlení se splněním některé své povinnosti, není spolek FÉR potravina povinen dodržet lhůty dle bodu 5.2 ve vztahu k těm potravinám, kterých se prodlení týká. Neposkytne-li výrobce součinnost vůbec, není spolek FÉR potravina povinen předmětnou potravinu hodnotit. Tyto skutečnosti nemají vliv na nárok spolku FÉR potravina na cenu sjednanou ve smlouvě.
  5. Předání informací od výrobce bude probíhat prostřednictvím emailu na kontaktní osobu spolku FÉR potravina. Výsledek hodnocení bude předán výrobci ve lhůtách podle bodu 5.2.
  6. Spolek FÉR potravina je povinen provést hodnocení potravin (tzv. kvalifikační vlastnosti) podle hodnoticích kritérií, a to objektivně, nestranně a na odborné úrovni.
  7. Kvalifikační vlastnosti potravin budou evidovány v elektronickém systému programu FÉR potravina a zpřístupňovány veřejnosti prostřednictvím internetové aplikace FÉR potravina a na webových stránkách.
  8. Výrobce se zavazuje informovat spolek FÉR potravina bez zbytečného odkladu, a to pokud možno předem, o jakékoli změně vlastností nebo jiné skutečnosti týkající se potravin, která může mít význam pro užívání loga v souvislosti s hodnocenými potravinami.
  9. Spolek FÉR potravina je oprávněn provést kdykoli kontrolu, zda potravina splňuje hodnoticí kritéria a výrobce je povinen kontrolu umožnit.
 6. UŽÍVÁNÍ LOGA

  1. Potravinám, které splní hodnoticí kritéria, spolek FÉR potravina udělí nevýhradní oprávnění užívat logo FÉR potravina-čteme etikety za vás, a to v rozsahu stanoveném smluvním ujednáním a těmito VOP. Výrobce je oprávněn v souvislosti s potravinou užívat logo FÉR potravina-čteme etikety za vás dle Logo Manuálu (dále jen „manuál“), který je dostupný na webových stránkách a je nedílnou součástí programu FÉR potravina. Výrobce je povinen užívat logo v podobě, jak je stanoveno manuálem (velikost, tvar, barevné provedení apod.). Odchylky jsou možné jen na základě předchozího písemného souhlasu spolku FÉR potravina.
  2. Výrobce má v souvislosti s užíváním loga pouze ta práva, která mu byla výslovně udělena smlouvou a těmito VOP. Užíváním loga v souvislosti potravinami se rozumí zejména vytištění loga na obal potraviny, vkládání loga na webové stránky výrobce a facebookové stránky výrobce, vkládání loga a informace o hodnocení potravin do newsletteru a mailingu výrobce, spojování značky výrobce a značky FÉR potravina, rozhlasová či televizní reklama, outdoorová reklama, spojení značky výrobce a značky FÉR potravina v bannerové reklamě.
  3. Výrobce nemá právo registrovat si logo nebo jakékoli zaměnitelné označení jako ochrannou známku, a to svým jménem nebo jménem třetí osoby, nebo nechat zapsat oprávnění k užívání loga jako licenci do rejstříku ochranných známek.
  4. Spolek FÉR potravina je oprávněn jednostranně zrušit oprávnění výrobce užívat logo, jestliže v mezidobí došlo ke změně složení, obalu či EAN kódu hodnocené potraviny.
  5. Výrobce je povinen umožnit spolku FÉR potravina kontrolu řádného užívání loga, a to kdykoli na žádost spolku FÉR potravina, zejména formou předložení vzorů aplikace loga na potravině, předložení vzorů reklamních a propagačních materiálů a reklamních spotů, a/nebo podáním potřebných vysvětlení.
  6. Užívání loga v souvislosti potravinami nesmí působit klamavě, zejména nesmí vzbuzovat dojem, že logo bylo uděleno všem potravinám vyráběným nebo distribuovaným výrobcem nebo (také) jiným potravinám, než kterým bylo uděleno. Logo nesmí být užíváno jakýmkoli způsobem, který je možné oprávněně vnímat jako poškozování pověsti programu FÉR potravina jako nezávislého hodnoticího systému s vysokým kreditem, zejména není možné jakýmkoli způsobem obcházet zásady programu FÉR potravina (racionální výživová hodnota a ekologický původ potravin, pravdivé a komplexní informování spotřebitele apod.) nebo užívat logo v souvislosti s potravinami, jejichž vlastnosti, výroba nebo distribuce porušují požadavky stanovené právními předpisy.
  7. Výrobce není oprávněn užívat logo v souvislosti s potravinami, jestliže potraviny z jakéhokoli důvodu nesplňují hodnoticí kritéria.
  8. Zanikne-li nebo je-li pozastaveno oprávnění užívat logo (včetně situace, kdy dojde k odstoupení od smlouvy), je výrobce povinen zdržet se užívání loga a není oprávněn vykonávat další oprávnění vyplývající ze smlouvy a těchto VOP v souvislosti s užíváním loga.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A NÁSLEDKY UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

  1. Výrobce má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud však ještě nezahájil spolek FÉR potravina poskytování služeb. Výrobce o svém odstoupení od smlouvy musí informovat spolek FÉR potravina například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu info@ferpotravina.cz.
  2. Odstoupí-li výrobce od smlouvy poté, co spolek FÉR potravina započne s poskytováním služeb, je výrobce povinen uhradit spolku FÉR potravina odstupné ve výši součtu prokazatelných nákladů do té doby vynaložených spolkem FÉR potravina.
  3. Poruší-li výrobce podmínky smlouvy nebo těchto VOP podstatným způsobem, je spolek FÉR potravina oprávněn odstoupit od smlouvy; tím není dotčen bod 6.4 těchto VOP. Spolek FÉR potravina se zavazuje nejdříve telefonicky či e-mailovou formou komunikovat s výrobcem a snažit se o nápravu. Za porušení podmínek podstatným způsobem se považuje porušení ustanovení bodu 6.5 a 6.6 VOP nebo jiného ustanovení VOP, jestliže výrobce nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy spolku FÉR potravina v dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě, nejméně 7 (sedm) dnů.
  4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy nebo přerušení, pozastavení nebo omezení poskytování služeb ze strany spolku FÉR potravina proto, že (i) výrobce porušil své povinnosti, (ii) výrobce neinformoval spolek FÉR potravina pravdivě a úplně o skutečnostech, které jsou podstatné pro poskytování služeb, nebo (iii) došlo ke změně složení nebo jiných vlastností potraviny, která je předmětem poskytování služeb, nemá výrobce nárok na vrácení ceny služeb ani její části nebo na jakoukoli jinou kompenzaci.
 8. REKLAMACE

  1. Pro případ, že služby nebyly dodány dle smlouvy a těchto VOP, je výrobce oprávněn služby reklamovat (dále jen „reklamace“). Nezískání kladného hodnocení potraviny nebo nedostavení se zvýšeného zájmu o prodej hodnocené potraviny není důvodem reklamace.
   1. Výrobce je oprávněn uplatňovat reklamace v souvislosti s poskytováním služeb, a to v sídle spolku FÉR potravina nebo elektronicky na adrese info@ferpotravina.cz. Reklamace se mohou týkat obsahu poskytovaných služeb, způsobu poskytování, popř. nedodržení ujednání smlouvy nebo VOP.
  2. Spolek FÉR potravina rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k posouzení reklamace. Reklamace, včetně odstranění nedostatků, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výrobce nedohodne se spolkem FÉR potravina na delší lhůtě.
  3. Pokud spolek FÉR potravina reklamaci uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je spolek FÉR potravina oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy nebo vrácením ceny za služby či nabídkou bezplatného čerpání jiných služeb.
 9. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

  1. Výrobce souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje byly spolkem FÉR potravina zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy. Spolek FÉR potravina se zavazuje tyto údaje výrobců, stejně tak jako údaje o předmětu smlouvy, neposkytnout jiným třetím subjektům než svým smluvním partnerům, kteří se bezprostředně podílejí na plnění smlouvy a potřebují osobní údaje znát za účelem plnění smlouvy. To neplatí v případě údajů, které jsou z povahy věci určeny ke zveřejnění, zejména pokud jde o hodnocení potravin v rámci internetové aplikace programu FÉR potravina na webových stránkách.
  2. Spolek FÉR potravina je oprávněn zasílat výrobci na jím sdělené kontaktní údaje obchodní sdělení, pokud s tím výrobce vyslovil souhlas, a to jen do doby, než výrobce sdělí, že zasílání chce ukončit.
  3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které si v rámci plnění smlouvy sdělily, tyto třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany neposkytovat a informace chránit proti jejich úniku, zveřejnění či jakémkoliv jiném zpřístupnění. Tuto povinnost jsou smluvní strany zajistit i u všech svých pracovníků, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osoby vykonávající činnost pro smluvní stranu na základě zákoníku práce či jiného právního předpisu, a jiných osob, které přijdou nebo by mohli přijít do styku s důvěrnými informacemi. To neplatí v případě údajů, které jsou z povahy věci určeny ke zveřejnění, zejména pokud jde o hodnocení potravin v rámci internetové aplikace programu FÉR potravina na webových stránkách.
  4. Povinnost chránit důvěrné informace trvá i po skončení smlouvy, nebude-li v jednotlivém případě dohodnuto smluvními stranami jinak. Výrobce bere na vědomí, že veřejně dostupné nebo zjistitelné údaje o hodnocených potravinách nejsou důvěrnými údaji a spolek FÉR potravina je oprávněn tyto údaje používat (např. v rámci internetové aplikace programu FÉR potravina na webových stránkách) i po skončení smluvního vztahu s výrobcem.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a soudem příslušným k řešení sporů podle smlouvy je soud příslušný podle místa sídla spolku FÉR potravina.
  2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Spolek FÉR potravina je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit s tím, že změna nabývá účinnosti jejím zveřejněním (případně zveřejněním nového znění těchto VOP) na webových stránkách. Pro již uzavření smlouvy se však nadále uplatní VOP ve znění účinném ke dni sjednání smlouvy.
  4. Tyto VOP nabývají účinnosti 1.7.2017.

Nejnovější články

Speciální daň na slazené nápoje?

Už jste slyšeli o dani na cukr, sůl či tuk? myslíte si, že by to mohl být…

Jaká je nejzdravější strava?

Není univerzální zdravá dieta! Ano jsou univerzální živiny, ale jejich…

BIO potravina roku 2024

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vyhlašuje soutěž Nejlepší biopotravina roku…
Novinky, akce, recepty a mnoho dalšího
pravidelně ve vašem emailu
Chcete vidět jak náš newsletter vypadá?